2017
Naše škola se zapojila do projektu pokusného ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.  


Během 1. pololetí školního roku 2017/2018

žáci naší školy navštívili následující akce:

20. 10. 2017  9. A, B

Slezské zemské muzeum  -  Darkovičky, Hlučín – areál československého opevnění

Žáci 9. ročníku se v rámci výuky o 2. světové válce seznámili s historií pevnosti v meziválečném období. Připomenuli si Mnichovskou dohodu a její následky, Protektorát Čechy a  Morava a to vše v návaznosti na dějiny a zajímavosti v regionu. Současně si prohlédli vojenskou techniku nedaleko pevnosti.

FOTO


16. 11. 2017  6. A, B

Moravské zemské muzeum  Brno, Pavilon Anthropos - interaktivní program Vítejte u neandrtálců

Naši šesťáci měli možnost seznámit se s běžným životem neandertálců, jejich schopností přežít v drsných podmínkách pleistocenní Evropy. Dozvěděli se, že jejich chování bylo srovnatelné s nově příchozími anatomicky moderními lidmi. Žáci si vyzkoušeli život v tlupě, porovnávali stavbu těla neandertálců s moderními lidmi, vyzkoušeli si práci s pěstním klínem, nahlédli do obydlí neandrtálců v jeskyni a s překvapením zjistili, že umístění archeologických nálezů připomínalo naše současné bydlení. Velmi je zaujala informace, že i tito pravěcí lidé pečovali o nemocné, vyznali se v bylinkách, vařili či pohřbívali svoje blízké.  Na závěr návštěvy muzea si žáci prohlédli výstavu obrazů Zdenka Buriana věnovanou tématu prvohor až třetihor, kterou jim vyučující naší školy zpestřili plněním úkolů.

FOTO


22. - 23. 11. 2017  8. A


Praha
Pedagogické muzeum J. A. Komenského – programy Malý písař, Odkaz J.A.Komenského
Národní technické muzeum -  expozice Doprava

Pro obohacení výuky dějepisu v 8. ročníku jsme zorganizovali dvoudenní návštěvu Prahy. Na žáky čekal pestrý program. V pedagogickém muzeu J.A. Komenského v  expozici Odkaz J.A. Komenského  se seznámili  s nejvýznamnějšími událostmi, problémy a jevy z českých dějin vzdělávání, pedagogiky a školství. Nahlédli jsme do školního kabinetu, usedli do lavic s kalamáři, listovali starými učebnicemi. Během návštěvy expozice žáci pracovali s pracovními sešity, které je formou úkolů provázely celou výstavou.

Následně se zapojili do výtvarné dílny Malý písař, v níž se seznámili s různými typy písma, používaných na našem území od středověku do 20. století. Vyzkouší si psát hlaholicí, gotickou minuskulou či kurentem (písmo používané od 16. do 20. století). Psaní brkem a násadkou bylo zajímavou zkušeností. Během prvního dne jsme zavítali i na Pražský hrad, prošli se Malou Stranou, nasáli předvánoční atmosféru na Staroměstském náměstí, abychom druhý den pokračovali návštěvou Národního technického muzea na Letné, kde jsme v expozici Doprava využili skupinové práci a s připravenými pracovními listy se ponořili do hledání odpovědí v rozsáhlých prostorách muzea, prošli jsme množství doprovodných výstav, ale jeden den na prohlídku NTM nestačí, takže někdy příště pokračování.

FOTO


8. 12. 2017  9. A, B

Technické muzeum Brno, programy: Technická herna - svět je hrou, s fyzikou! Ulička řemesel

Pro žáky 9. ročníku jsme vybrali netradiční expozice v Technickém muzeu v Brně.  Během programu Technická herna jsme se zábavnou formou seznámili s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Moc se nám zamlouvalo, že jsme s jednotlivými pokusnými modely mohli volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci. Hlavní zásadu „dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte“ jsme s nadšením dodrželi.

Rovněž nás zaujala Ulička řemesel. V této části muzea jsme nahlédli pod pokličku řemeslníkům působícím ve městech ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Uličku tvoří dílny hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče. Viděli jsme i koloniál s pražírnou kávy, zubařskou ordinaci, hospodu  nebo část  pavlačového domu a bytu. Celá expozice nám umožnila zažít atmosféru meziválečného období první republiky.

FOTO

 


8. 12. 2017  7. A, B

Moravské zemské muzeum Brno – programy Velká Morava,  Morava ve středověku

Žáci 7. ročníku navštívili stálou expozici Velká Morava, která přibližuje historii života na Moravě od příchodu Slovanů v 6. století n. l. až po zánik Velké Moravy na počátku 10. století n. l.  Pod vedením lektora jsme si prohlédli množství originálních předmětů, které dokumentují mnoho specializovaných slovanských řemesel - hutnictví, kovářství, sklářství, hrnčířství, textilnictví, řezbářství apod. Mohli jsme si prohlédnout dílnu velkomoravského klenotníka a či klenotnici Velké Moravy, ve které jsou vystaveny typické velkomoravské zlaté šperky: gombíky, náušnice či prstýnky. Výklad lektora nás seznámil i s prací archeologů, kterou jsme si mohli vyzkoušet u originálního hrobu slovanského velmože s bohatou válečnickou výbavou.

V dalších prostorách muzea jsme se při skupinové práci věnovali získávání informací z období středověké Moravy, srovnávali jsme předměty, které byly používány ve čtyřech různých prostorech středověkého života: ve vesnickém domě, v panské tvrzi, ve středověkém městě a v klášteře. Informace získané v muzeu jsme následně zpracovali do vlastních pracovních listů.

FOTO


13. - 14. 12. 2017     7. A, B


Praha

Pedagogické muzeum J. A. Komenského – programy Pojď sem, dítě, Odkaz J. A. Komenského
Národní technické muzeum -  expozice Doprava, program Architektura

Dvoudenní návštěva hlavního města ČR čekala i na naše sedmáky. První den jsme zavítali do Pedagogického muzea J. A. Komenského, kdy jsme si z pestré nabídky vybrali program Pojď sem,  dítě. Tento pořad žáky seznámil s životem a dílem učitele národů. Pracovali jsme ve skupinách, soutěžili, skládali puzzle, psali kaligrafy a postupně se dozvídali fakta a zajímavosti z  životních etap Komenského, které byly zajímavě podány v dobových souvislostech. Další část návštěvy muzea byla věnována hledání odpovědí na otázky v pracovních sešitech, které jsme obdrželi v expozici Odkaz J.A. Komenského. Druhý den jsme navštívili NTM, které nás nadchlo rozsáhlou expozicí Doprava a velmi nás zaujal výukový program Architektura, kde jsme poznávali nejvýznamnější stavby a charakteristické znaky jednotlivých slohů a stylů, během programu jsme pracovali s tablety a získali jsme přehled o vývoji architektury na našem území. Součásti akce byla i návštěva Hradu a vánočního jarmarku.

FOTO


13. 12. 2017 9. A, B

Slezské zemské muzeum - Památník Petra Bezruče

Pro poslední návštěvu muzea v prvním pololetí jsme pro 9. ročník zvolili program Život a dílo Petra Bezruče, který žáky seznámil s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života, současně jsme měli možnost navázat na hodiny literatury, ve kterých jsme se seznamovali  s tvorbou tohoto významného spisovatele a návštěva muzea nám naše znalosti zajímavě prohloubila.

FOTO.

Během 2. pololetí žáci naší školy navštívili následující akce:19. 4. 2018 4. A, 5. B

Moravské zemské muzeum  Brno, Pavilon Anthropos - interaktivní program Vítejte u neandrtálců

Možnost seznámit se  s běžným životem neandertálců měli tentokrát i žáci z 1. stupně. Vyzkoušeli si život v tlupě, opracovávali pazourky či  poznávali bylinky. Nahlédli do jeskyně, porovnávali stavbu těla neadrtálce s moderním člověkem. Ve druhé části programu se s další průvodkyní vydali na prohlídku archeologických nálezů z našeho území, obdivovali repliky nástěnných maleb ze Španělska či z  Francie a se zájmem sledovali mamuta v centrální části pavilonu.

FOTO

24. 4. 2018 7. A, 8. A

Technické muzeum  Brno, programy: Technická herna - svět je hrou, s fyzikou! Ulička řemesel

Žáci obou ročníků se postupně seznámili s  různými přístroji a pokusy v Technické herně. Někteří  prohlásili, že netušili, že fyzika může být i zábavná. Především 7.A se velmi zamlouvala manipulace  s jednotlivými pokusnými modely a neopomněli vyzkoušet ani hrací koutek.
Zaujala je i Ulička řemesel, která návštěvníkům muzea nápaditě představuje řemesla dvacátých a třicátých letech 20. století. Uličku tvoří dílny hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče. Viděli  jsme i koloniál, zubařskou  ordinaci, kadeřnictví, trafiku, poseděli si na prvorepublikovém náměstíčku či v hospůdce při poslechu hrací skříně. Epozice skvěle navozuje atmosféru  meziválečného období první republiky.

FOTO

9. 5. 2018 7. A, B 

Moravské zemské muzeum – Centrum slovanské archeologie v  Uherském Hradišti
expozice: Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství

Návštěvou této expozice jsme navázali  na 1. pololetí, kdy  se žáci 7. ročníku v rámci projektu seznámili s životem obyvatel Velké Moravy v muzeu v Brně. V Uherském Hradišti jsme si mohli prohlédnout gombíky, šperky, oblečení či zbraně z 9. - 10. století. Průvodce nás velmi stručně seznámil s  příchodem Konstantina a jeho bratra Metoděje na Velkou Moravu a s jejich nezastupitelnou rolí při vytvoření  „svaté církve moravské“ za arcibiskupa Metoděje. Součástí expozice jsou i velkoplošné modely znázorňující pravděpodobnou situaci sakrálního centra Velké Moravy v Uherském Hradišti-Sadech..

FOTO

22. - 23. 5. 2018 6. A, B

Praha
Náprstkovo muzeum asijských afrických a amerických kultur
Národní památník na Vítkově, program Český lev se probouzí

Dvoudenní návštěva Prahy tentokrát čekala na šesťáky. První den jsme zamířili do Náprstkova muzea na výukové programy Indiáni  a Austrálie a Oceánie. Kluci a holky hledali v prostorách  muzea odpovědi na úkoly z pracovních listů, sledovali  dobové filmové dokumenty či hledali poklad. Druhý den jsme naštívili Národní památník na Vítkově, kde na žáky čekal program připravený ke 100. výročí vzniku samostatného Československa – Český lev se probouzí. Průvodkyně děti zajímavě seznámila s historickými fakty, provedla jednotlivými patry budovy a získané vědomosti hned využili do pracovních listů a hracích karet. Prohlédli jsem si i výstavu Nagano a Ex libris. Dětem se velmi líbila vyhlídka ze střechy muzea s nádherným výhledem na hlavní město.

FOTO

24. 5. 2018   9. A

Kralice nad Oslavou, Památník Bible Kralické, zámek Budišov

Žáci 9. ročníku se tentokrát rozdělili a každá třída v rámci pokusného ověřování navštívila jiné místo z pestré nabídky muzeí.
Památník Bible kralické se nachází v budově v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578 - 1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. Ta zde tiskla nejenom knihy náboženského charakteru, ale i nejrůznější světská díla a učebnice. Jejím nejvýznamnějším produktem je však šestidílná tzv. Bible kralická, náležící nejen k vrcholům tiskařského umění v našich zemích, ale kvalitou svého projevu především k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování a rozvíjení v pozdějších dobách protireformace a exilu.
Tak tolik se dočtete v informacích o námi navštíveném památníku, kterým nás provedla  příjemná průvodkyně,  zajímavě povyprávěla o historii zdejšího místa, o životě nekatolíků, obtížích po bitvě na Bílé hoře, o J. A. Komenském apod. Ukázala nám i způsob tisku na replice tiskařského lisu a umožnila nám nahlédnout i do nedalekého kostelíku.
Odtud jsme pokračovali na prohlídku zámku v Budišově, o kterém se můžete na internetu dočíst následující: Zámek stojí na místě původní vodní tvrze ze 13. stol., přebudované v 16. stol. na renesanční zámek. Dnešní podobu získal za výrazné přestavby v honosné barokní letní sídlo ve 20. letech 18. stol. za hr. Paarů. V téže době byl kolem zámku zřízen park s bohatou sochařskou výzdobou.
MZM zámek získalo do správy v roce 1974 a po rozsáhlých úpravách zde vybudovalo depozitáře přírodovědných oddělení. Veřejnosti přístupná část zoologického depozitáře představuje nejstarší kolekce vycpanin ptáků, savců, ryb i obojživelníků ze sbírkového fondu oddělení doplněné trofejemi z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady.
A my jsme rozsáhlé sbírky prošli a získali velké množství informací o fauně i na našem území.

FOTO

14. - 15. 6. 2018  9. B

Praha
Národní technické muzeum: programy - Chemie kolem nás, Architektura
Národní památník na Vítkově, lektorovaný program Legionáři a vznik Československa

Letošní poslední výjezd v rámci pokusného ověřování uskutečnili žáci 9.B. Ve čtvrtek jsme zamířili na Vítkov, abychom se nechali zasvětit do doby před sto lety. Vznik Československa  znamenal zásadní přelom v českých dějinách.  Kdo se o jeho vznik především zasloužil? Kdo byli legionáři a jaké byly jejich osudy? A jak tento stát vypadal? Odpovědi na tyto otázky  se žáci dozvěděli během programu  v prostorách Národního památníku na Vítkově  při práci s pracovními listy a se sbírkovými předměty vztahujícími se k období první republiky.
Následující den naše kroky zamířily do Národně technického muzea, kde na nás čekaly  hned dva programy: Chemie kolem nás a Architektura. Dostali jsme tablety a pod vedením lektorky jsme procházeli expozicemi muzea a hledali odpovědi. Seznámili jsme se s nejvýznamnějšími  stavbami  a charakteristickými  znaky jednotlivých slohů a stylů, nakoukli do alchymistické dílny z období středověku i do naší současnosti, kdy každodenně používáme spoustu předmětů, aniž bychom si uvědomovali, že mají hodně společného s chemií a výzkumem v technologických a průmyslových laboratořích.

FOTO